قابل توجه دانشجویانی ..

سوالات چهار گزینه ای
فصل دوم “اصول مذاکره “

از کتاب اصول و فنون مذاکره

۱-    کدام گزینه صحیح است ؟

الف
مذاکره یکی از واقعیات زندگی ماست .

ب- مذاکره ، وسیله
ابتدا یی رسیدن به خواسته هایمان است .

ج-راه رسیدن به
خواسته ها ، در جمع خانواده و هرجای دیگر مذاکره و گفتگو است .

د- همه موارد

۲-    از جمله ویژگی های این الگوی رفتاری در مذاکره “اهل ابراز
عقیده نبوده و خود را دست کم می گیرند “

الف
شخصیت قاطع

ب-شخصیت تهاجمی

ج- شخصیت تعاملی

د-شخصیت انفعالی

۳-    از جمله ویژگی های این الگوی رفتاری ” عدم اعتماد به نفس
، خشنود کردن دیگران و خود ” کدام گزینه است ؟

الف شخصیت
انفعالی

ب- شخصیت تعاملی

ج- شخصیت قاطع

د- شخصیت تهاجمی

۴-    از جمله ویژگی این الگوی رفتاری ” جلوگیری از بروز
تعارض” چشم پوشی از خواسته های خود ” کدام گزینه است ؟

الف
شخصیت تعاملی

ب- شخصیت انفعالی

ج-شخصیت تهاجمی

د- هیچکدام

 

۵-    از ویژگی های این الگوی رفتاری در مذاکره ،حق و حریم قائل نبودن
برای دیگران ” تجاوز به حریم دیگران “

الف-شخصیت تهاجمی

ب- شخصیت انفعالی

ج- شخصیت قاطع

د- شخصیت تعاملی

۶-    قبل از پایان یافتن صحبت دیگران “حرف زدن را آغاز می کنند
” از ویژگی های کدام الگوی رفتاری است ؟

الف
شخصیت قاطع

ب- شخصیت انفعالی

ج- شخصیت تهاجمی

د-هیچکدام

۷-    “رنجش و دلخور کردن دیگران برایشان مهم نمی باشد ” از
ویژگی های کدام الگوی رفتاری است

الف
شخصیت انفعالی

ب- شخصیت قاطع

ج-شخصیت تهاجمی

د- مورد الف و ج

۸-    از جمله ویژگی های این الگوی رفتاری در مذاکره است ” لحن
صحبت محترمانه و دوستانه ” و “به خود و دیگران ارزش قائل شدن ”
دارای …

الف-شخصیت انفعالی

ب- شخصیت قاطع

ج- شخصیت تهاجمی

د- هیچکدام

۹-    کدام گزینه صراحت و قاطعیت را کامل بیان می کند ؟

الف بیان
صادقانه و مستقیم احکام و گرفتن حق خود از دیگران

ب- قاطعیت، نشان
دهنده قدرت روحی بالا است .

ج- پایبندی به گفته
های خویش

د- همه موارد

۱۰-  “ابراز احساسات مثبت و منفی “و “مطرح کردن درخواست
خود ” و ” نشان دادن قدرت تصمیم گیری خود به دیگران در مذاکره از کدام مهارت
هاست ؟

الف مهارت
مدیریتی

ب- مهارت قدرت روحی

ج-مهارت قاطعیت و
صراحت

د-مهارت عمومی

۱۱-  کدام گزینه تاثیر گذار بر میزان صراحت و قاطعیت است ؟

الف شغل

ب- جنسیت

ج- اطلاع از حقوق

د- علاوه بر موارد
بالا ، رفتارهای اجتماعی

۱۲-  مطالعات نشان داده که صراحت و قاطعیت در ………… به طور متوسط
…………. از ………. است ؟

الف-زنان
بیشتر

مردان

ب- مردان
کمتر

زنان

ج- زنان
کمتر
مردان

د-زنان مساوی

مردان

۱۳- انسان هایی که
…. آنها بیشتر است ، عموما …..برای حقوق خود …. قائل بوده و راحت تر می
توانند در حضور دیگران از حقوق خود دفاع کنند؟

الف سن
بیشتر

ارزش

ب- قاطعیت
بیشتر

ارزش

ج-قاطعیت و صراحت
کمتر

ارزش

د- رفتار تهاجمی
بیشتر

ارزش

 ۱۴-   یک مذاکره کننده حرفه ای باید با چه نوع رفتاری آشنایی کامل داشته
باشد ؟

الف رفتار
سخت گیرانه

ب- رفتار رقابتی و
تعاملی

ج-رفتار تعاملی

 د-رفتار سخت گیرانه و
نرم و منعطف

۱۵-   انسان های دارای    ……. ، در مذاکره های مربوطه ….. معمولا نتیجه بهتری پیدا
می کنند ؟

الف- رفتار سخت
گیرانه
حقوقی

ب- رفتار تعاملی
حقوقی

ج رفتار
مستبدانه
حقوقی

د- اعتماد بنفس بالا
حقوقی

۱۶-  خصوصیاتی ازقبیل بلند همتی ، رازداری ، قاطعیت ، امانت داری ،
صبر و تحمل و شکیبایی ، شهامت بالا در تصیمیم گیری در حین جلسات مذاکره ، و غیره
از جمله روشهای تقویت چیست ؟

الف بردباری

ب-اجتناب از درگیری

ج- اعتماد به نفس

د- موفقیت در کار

۱۷-  تمرکز بر رفتار خود (با توجه به عکس العمل های دیگران )حتی در
برنامه ریزی برای ….. هم ….. از دیگران عمل می کنند ؟

الف-مذاکره بهتر

ب-گفتگو
بدتر

ج- هدفت
مهمتر

د- استراتژی
هدف

 

۱۸-  جمله ” هدف ، وسیله را توجیه میکند ” بنیانگذار کدام
مکتب است ؟

الف-ماکیاول

ب- سوسیالیست

ج-ماکیاولیزم

د-حزب گرایی

۱۹-  کدام گزینه “مذاکره با آنها بیشتر در معرض خطر مصالحه نادرست
هستند ” درست است ؟

الف دوستان و مخالفان

ب- دوستان و همسران

ج-متعارضین

د-هیچکدام

۲۰-   درصورتی  بخواهید از این به بعد در کار با افراد با صراحت ، قاطعیت عمل
کنید ؟ با چه نوع مقاومت هایی روبرو می شوید ؟

الف-مقاومت مثبت

ب-بدون مقاومت

ج-با مقاومت مثبت و
منفی

د-با مقاومت منفی
(پرخاشگری
انتقام جویی)

پاورپوینت یمن ارائه استاد راغ

با عرض سلام وعرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین(ع) خدمت دانش پژوهان گرامی پاورپوینت تحولات یمن ارائه آقای راغ در دوره سوم حضوری  نخبه پروری سیاسی شهید دیالمه در وبلاگ قرار گرفته است.

دریافت